• Ви знаходитесь тут:

  • ДНЗ №37
  • Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №37 "Ракета"

Стратегія розвитку

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 37 «Ракета»
Черкаської міської ради.

Зміст.
1. Вступ.
2. Аналіз та оцінка актуальності розвитку закладу дошкільної освіти.
3. Формування та аналіз стратегічних цілей.
4. План дій щодо покращення матеріально-технічного оснащення.
5. Виховний орієнтир традицій дошкільного закладу.
6. Основні положення стратегії.
7. Впровадження, контроль та оцінка результатів вибраної стратегії.
8. Висновок.
Стратегія розвитку закладу дошкільної освіти на 2021-2025 рр.
1. Вступ

Стратегія розвитку закладу дошкільної освіти визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в освітньому процесі закладу.

Планування розвитку закладу дошкільної освіти до 2025 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом в нових економічних і соціокультурних умовах. Місія закладу дошкільної освіти полягає у створенні таких умов в яких здобувач дошкільної освіти стане повноправним учасником освітнього процесу, а не пасивним споживачем знань.

Освітній процес має носити характер не прямого, а опосередкованого навчання, і здійснюватися під час спільної діяльності дитини і дорослого, адекватної можливостям дітей раннього та дошкільного віку. Відповідно до цього, під час освітньої діяльності діти не стільки готуватимуться до навчання в школі , а повноцінно проживатимуть дошкільне дитинство зараз.Сприяти формуванню у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду. Потребує інтегрованого підходу в організації діяльності з дітьми.

Особлива увага звертається на педагогіку партнерства, забезпеченню плідної співпраці з дітьми та батьками на засадах взаємодії довіри й поваги.

Майстерність досягти балансу прав, обов’язків і відповідальності у трикутнику « дитина-педагог-батьки», де батьки –повноправні учасники освітнього процесу.

Головна мета роботи нашого закладу – забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;

· обов’язкове охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку відповідно до стандарту дошкільної освіти;

· навчання дітей і дорослих безпечній взаємодії в освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків та дорослих.

Діяльність нашого закладу також полягає і в створенні території, де свобода педагогічної думки та ідеї стає головною опорою позитивного іміджу навчального закладу. Це і свобода від негативних емоцій, і відчуття смаку життя як у дітей, так і у педагогів.

Стратегія розвитку закладу дошкільної освіти визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників освітнього процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

2. Аналіз роботи закладу дошкільної освіти.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 37 « Ракета » Черкаської міської ради - навчальний заклад для дітей віком від 2-х місяців до 6 (7) років, до складу якого входять групи загального розвитку.

У своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Черкаської міської ради і її виконавчого комітету, наказами департаменту освіти та гуманітарної політики виконкому Черкаської міської ради, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року № 86 та власним статутом.

Заклад створено на підставі рішення виконкому Черкаської міської ради депутатів від 03.06.1965р. № 523.

Дошкільний заклад заснований на комунальній формі власності. Власником майна є Черкаська міська рада , яка через уповноважений орган – департамент освіти та гуманітарної політики виконкому Черкаської міської ради, здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, організовує ремонт і будівництво приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов розумового і духовного розвитку.

Головним завданням дошкільного закладу є:

- виховання громадянина України, сприяння засвоєнню вихованцями громадської етики та загальнолюдської моралі, особистісного спілкування, основ гігієни, початкових трудових навичок;

- розвиток природних здібностей і обдарувань дитини, формування вільної, гармонійно-розвиненої особистості;

- створення умов, сприятливих для перебування і харчування дітей;

- забезпечення всебічного розвитку, фізичного, соціального та психічного здоров’я вихованців.

Діяльність дошкільного закладу будується на принципах колективної спрямованості, гуманізму, демократії, доступності і рівності можливостей для кожної дитини в повній реалізації її здібностей.

Основним акцентом такої діяльності є партнерська взаємодія дорослого з дітьми через: включеність вихователя у запропоновану діяльність нарівні з дітьми; добровільне приєднання дошкільнят до діяльності (без психічного і дисциплінарного примусу); залучення батьків (законних представників) дітей до освітнього процесу; вільне спілкування і переміщення дітей під час діяльності (передбачення педагогом організації відповідного розміщення навчально-дидактичних матеріалів у просторі групового приміщення чи іншої території закладу); залучення батьків до освітнього процесу.

На кінець 2020 року у закладі функціонувало 10 груп.

З них:

для дітей раннього віку – 3

для дітей дошкільного віку -7

Середня чисельність дітей: 219 дітей, з них сад-166 дітей, ясла - 53 дитини. Режим роботи дошкільного навчального закладу 10 годин, на виконання запиту батьків у закладі діє одна група з 10,5 годинним перебуванням дітей. Згідно штатного розпису дошкільний навчальний заклад № 37 «Ракета» забезпечений педагогічними та медичними кадрами на 100% . Обслуговуючим персоналом дошкільна установа укомплектована на 100%.

В організації навчально-виховного процесу педагогічний колектив дошкільного навчального закладу керується основними положеннями Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законами України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», « Про охорону дитинства» та іншими чинними актами вищих органів державної влади.

Зміст освітньої діяльності педагогів визначається новою редакцією Базового компоненту дошкільної світи в Україні, Освітньою програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років « Дитина».

В організації освітнього процесу педагогічний колектив керується інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку відповідає основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) — оволодіння змістом дошкільної освіти протягом усього періоду дошкільного дитинства, визнання цінності кожної вікової сходинки в особистісному розвитку за повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.Робота педагогічного колективу дошкільного навчального закладу відбувається відповідно до поставлених завдань. У закладі створено умови для розвитку творчого потенціалу педагогів. Тематика методичних заходів різноманітна і відповідає запиту вихователів, базується на підставі результатів контролю освітнього процесу та річних завдань.

Протягом навчального року зусиллями педагогів поновлюється та доповнюється методичне забезпечення освітнього процесу. Усі заплановані методичні заходи виконуються в повному обсязі.

Організаторська робота методичної служби базується на взаємоконтролі, порівняльному аналізу діяльності всіх ланок дошкільного закладу. Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення комплексних, інтегрованих занять з усіх освітніх ліній , використання сучасних підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи, нетрадиційне проведення фізкультурних занять (за сюжетом, в ігровій формі, з інноваційними оздоровчими методиками). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених протягом навчального року, засвідчив, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених під час організації навчально-виховного процесу.

Педагоги закладу поставили собі за мету перехід від педагогіки вимог до педагогіки стосунків. Діяльність вихователів та спеціалістів спрямована на організацію змістовного, різноманітного буття дітей з метою забезпечення їхнього активного проживання в дитячому садку, розширення уявлень про навколишній світ і самих себе, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних видів дитячої діяльності, рухової, ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, художньої, предметно-практичної.

В освітньому процесі педагогічний колектив використовує принципи взаємності та партнерства. Організована навчальна діяльність – заняття проводяться індивідуально-груповим та груповим методом, а в старших групах використовуються і фронтальні форми роботи.

Значно активізувався творчий потенціал наших педагогів, створено систему роботи, яку можна постійно вдосконалювати. Більшість вихователів застосовують принцип інтеграції при організації провідних видів діяльності дошкільника. Більшість педагогів дошкільного закладу змінили позиції, стиль спілкування з дітьми на партнерський – орієнтуються на спільну діяльність вихователя та дітей, а не на процес передачі знань, умінь та навичок. Практично кожен вихователь опирається на психологічне підґрунтя педагогічних впливів на дитину, зокрема на її соціально - моральну складову, прагне до визнання за кожною динною права на власний шлях і темп розвитку, відхід від стандартів в оцінюванні розвитку дитини.Одним із головних завдань сучасної освіти є національно-патріотичне виховання. Педагоги закладу виховують у дітей любов до України, шанобливе ставлення до родини, до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів. В дошкільному закладі протягом року пройшов цілий ряд заходів, направлених на формування патріотичних почуттів дошкільнят:

Педагоги закладу приділяють значну увагу оформленню народознавчих осередків у групах, адже наочні матеріали та посібники, представлені в осередках, сприяють формуванню національної свідомості дітей, дають можливість ознайомити дошкільників з національною культурою рідного народу.

- У жовтні 2020р. проведено музичну розвагу, яка присвячена Дню українського козацтва; не оминаємо увагою і новорічно-різдвяні свята: діти старших груп № 4,8 веселими колядками та щедрівками вітали весь колектив та вихованців дошкільного закладу зі святами.

- У квітні 2021р. була проведена музична розвага до свята Великодня з вихованцями середньої групи № 7; патріотичне виховання – це не лише виховання любові до України, а й формування у дітей шанобливого ставлення до родини та її традицій.

Життя і здоров’я – головна цінність кожної людини. Тому питанню охорони життя і здоров’я дітей у закладі дошкільної освіти приділяється особлива увага.

Щорічно, у квітні проходить Тиждень безпеки дитини, протягом якого вихователі організовують з дітьми різноманітні тематичні заняття, бесіди, спостереження, спрямовані на набуття дітьми певних знань і навичок безпечної поведінки вдома, у природі, у соціумі. В рамках тижня була організована пізнавальна екскурсія старших дошкільнят до пожежної частини № 1 нашого міста.

Двічі на рік, у травні та листопаді, у закладі проходить Тиждень безпеки дорожнього руху, протягом якого діти розширюють свої знання правил дорожнього руху та безпечної поведінки на дорозі.

В закладі систематично ведеться робота по формуванню у дошкільників особистої безпеки: попередження дорожньо-транспортного травматизму, пожежної безпеки, профілактика побутового травматизму, основ цивільного захисту. Зусилля колективу спрямовувались в першу чергу на збереження фізичного та психічного здоров’я дітей. Постійно проявляється турбота про безпеку вихованців дошкільного закладу, проводяться заняття, розваги, спортивні змагання між старшими групами, розвиваючі ігри по ПДР та ППБ. Неодноразово організовувались виставки дитячих малюнків на теми „ Стихія очима дітей”, «Безпека на дорозі», «Небезпечний відпочинок».

Варто сказати і про звичайні щоденні заняття, які проводять вихователі в кожній з дванадцяти груп закладу дошкільної освіти, задовольняючи потребу кожної дитини пізнавати нове та цікаве. У своїй освітній діяльності вихователі використовують не лише традиційні форми і засоби навчання дітей, але і впроваджують сучасні інноваційні мовленнєві технології, такі як мнемотехніка, використання коректурних таблиць, які сприяють розвиткові зв’язного мовлення дошкільників.

Співпраця педагогічного колективу дошкільного закладу, загальноосвітньої школи № 20 та батьків була спрямована на питання формування шкільної зрілості випускника дошкільного закладу. В жовтні 2020 для вихователів закладу був проведений семінар по ознайомленню з програмою початкової школи за участі вчителів ЗОШ. Наші діти старших груп неодноразово були на екскурсії в ЗОШ № 20. Практичний психолог дошкільного закладу кожного року проводить діагностування готовності дітей до навчання в школі. Майже у всіх дітей сформована мотиваційна зацікавленість, бажання дітей до пізнання нового, до контролю та планування своїх дій, інтерес до природного та предметного світу.

На семінарах, зустрічах за «круглим столом», педагогічних радах широко обговорювалось питання морального відродження нашої нації через засвоєння дітьми саме загальнолюдських цінностей, виховання загальної культури дітей, культури поведінки, виховання базових якостей, різних форм активності компетентності дошкільника.

Продовжується робота над впровадженням інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес.

Колектив педагогів працює над облаштуванням розвивального середовища, орієнтуючись на освітню багатовекторність. В групах створено розвивальний простір відповідно до віку дітей, який забезпечує розвиток, виховання і навчання, атмосферу, найсприятливішу для прогресивного розвитку свідомості та поведінки дошкільника, сприяє реалізації ним своїх потенційних можливостей, підживлює природні сили дитини.

Предметно-просторове середовище як категорія інтегрована відповідає сучасним вимогам та рекомендаціям практично в усіх групах дошкільного закладу. Але воно використовувалось лише для задоволення потреб дитини в грі. Спостерігалось невміння дитини використовувати власні здібності; недостатньо приділялось уваги формуванню в дошкільників практичного досвіду дій спілкування, самоконтролю в різних видах дитячої діяльності, раціональному поєднанню організованої та самостійної діяльності.

Спостереження за діяльністю педагогів та їх діагностування дало змогу виявити наступні проблемні питання, над які слід опрацювати в майбутньому: незнання основ сучасної педагогічної та вікової психології, недостатнє орієнтування в сучасних тенденціях розвитку освіти, невміння створити інноваційне середовище, аналізувати та інтерпретувати дані своїх спостережень за дитиною.

Анкетування «Самооцінка професійної компетентності педагога дошкільного навчального закладу» свідчить про недостатність науково-теоретичної підготовки, особистісної зрілості педагога.

Контрольні зрізи, заняття, спостереження за діяльністю дітей та бесіди з ними виокремили і такі проблеми: робота з дитячою книжкою велась за традиційною методикою; недостатньо проводилось роботи з формування у дітей зв’язного мовлення, граматики, лексики, культури мовлення. Недостатній рівень мовленнєвої культури і в деяких педагогів (русизми, діалектизми тощо).

Цінною для закладу, всіх учасників освітнього процесу є підтримка та допомога батьків. Так за участю родин закладом були проведені наступні заходи:

· Виставка виробів ручної роботи до Дня міста, на якій наш дошкільний заклад представив яскраву колекцію вишитих картин;

· Виставка композицій з природного матеріалу, розгорнута в групових осередках на осінні свята;

· Новорічні витинанки, які прикрасили лікарні та поліклініки нашого міста;

· Новорічні іграшки, якими прикрасили ялинки перед міською радою;

· Виставка великодніх прикрас, розгорнута в групових осередках.

Систематично і планомірно здійснюється фізкультурно – оздоровча робота в дошкільному закладі. У режимі дня, витримані в часі і вимогах, доцільно по відношенню до дітей проводились щоденні заняття з фізкультури та ранкова гімнастика , спортивні розваги . Інструктор з фізичного виховання Цапля В.М. підбирала, планувала та проводила заняття, вправляння в основних рухах відповідно до віку та індивідуальних особливостей конкретних дітей, до сезону, розваги - до проблем, над якими працює дошкільний заклад в конкретний час.

Проте слід звернути увагу на проведення моніторингу здоров`я дітей та врахування цих даних при організації роботи з дітьми з фізичного виховання.

Систематично здійснює медичний контроль за проведенням занять, оздоровчими заходами, фізичним навантаженням на дітей, рівнем культурно-гігієнічних навичок сестри медичної старшої Трубенко Т.П.

Основні показники фізичного розвитку дітей дошкільного віку (засвоєння основних рухів) відповідають вимогам Базового компоненту та Освітній програмі «Дитина», але сформованість фізичних якостей – витривалість, сила, спритність, швидкість порівняно з минулими роками на нижчому рівні: багато дітей швидко втомлюється: навіть ті, що ходять у різні танцювально – спортивні гуртки, не мають достатньої гнучкості та спритності.

Згідно рекомендацій та плану проводяться фізкультурно-оздоровчі прогулянки на вулиці, піші переходи, заняття у вигляді рухливих ігор. Доцільно використовується спортивна зала. Того часу, коли на вулиці була негода – діти отримували і емоційно-психічне розвантаження, і користь для тіла та розвитку рухів. Проте недостатньо вивчались та використовувались інноваційні оздоровчі технології всіма педагогами дошкільного закладу.

На достатньому рівні музичний розвиток дошкільників. Музичні керівники Галушка А.В., Насальська Н.В. у процесі музичного виховання забезпечують естетичні та освітні завдання, знайомлять дітей з різноманітними музичними творами, дають певні знання, уміння та навички зі слухання музики, співів, музично – ритмічних рухів, виховують любов до музики, формують музичні здібності, використовують музичну діяльність як засіб укріплення психічного та фізичного здоров`я, для розвитку мовлення дитини, формування моральних цінностей та почуттів. Але недостатньо уваги приділялось формуванню в дітей музичної активності та теоретичних знань.

Музичні заняття проводились згідно плану та розкладу, що сприяє забезпеченню системи музичного розвитку дітей з усіх вікових груп.

Свята та розваги проводились протягом року в усіх вікових групах відповідно до рекомендацій програми та спільно з родиною. У них брали участь всі діти в тих чи інших номерах та виступах, отримували емоційне задоволення.

Підсумкове вивчення досягнень дітей, аналіз засвоєння дітьми знань, сформованості вмінь та навичок з музичного виховання, що закладені в Базовому компоненті та в програмі навчання і виховання «Дитина» показало, що, в цілому, фактичних відхилень умінь та навичок від вимог програми немає

Адміністративно-господарська діяльність дошкільного закладу планується згідно нормативних документів та рекомендацій МОНУ. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснювалась згідно кошторису на рік. Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу загалом відповідає вимогам сьогодення. У всіх групах створені умови для забезпечення психологічного комфорту дитини, її індивідуальних потреб та побажань. Систематично проводяться заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази дошкільного закладу: проводяться планові косметичні ремонти груп, службових приміщень, коридорів, сантехніки.

За рахунок надходження бюджетних коштів придбано фарбу, миючі засоби, господарський інвентар, канцтовари, іграшки, ваги, сухий басейн, кварцові лампи, посуд, м’який інвентар, колонку для проведення музичних свят, розваг, занять та інше. Проводились ремонтні роботи та технічне обслуговування приладів та техніки. У всіх групах замінено дерев’яні вікна на склопакети, у 2020р. замінили двері в закладі. Відремонтовано каналізаційну систему та замінено сантехніку, зроблений ремонт в туалетній кімнаті групи № 6.

Закуплено нові шафи в роздягальні в групи № 3, 7. Осучаснені ігрові майданчики.

Активно працює Рада закладу. За рішенням Ради та батьківських комітетів груп поповнено розвиваюче та ігрове середовище закладу, естетично оформлено музичну залу до випускних свят, проведено озеленення території.

Лампи розжарювання замінено на енергозберігаючі майже в усіх групах та інших приміщеннях закладу. Проте є багато проблемних питань, які потребують уваги та вирішення: потребує ремонту внутрішня опалювальна система закладу.

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі № 37 «Ракета» здійснюється відповідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911-VIII , підпунктом 6 пункту «а» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (власні повноваження), на виконання статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», відповідно до обласної комплексної програми «Турбота» на 2014-2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 30.01.2014 № 28-2/VІ (зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 27.06.2014 №32-1/VІ, 24.07.2014 №33-2/VІ, 12.09.2014 №34-1/VІ).

Протягом 2020 року в дошкільному закладі перебувало 217 дітей.

Відповідно до режиму роботи дошкільного закладу та його типу організовано 3- разове харчування дітей.

На виконання рішення Черкаської міської ради від 24.12.2019. №1474 "Про встановлення вартості харчування дітей в дошкільних навчальних закладах м.Черкаси на 2020 рік" вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі складає на одну дитину в день :

- для дітей садових груп - 33, 95 грн.;

- для дітей ясельних груп - 22,29 грн.;

Розмір плати, що вносили батьки, або особи, які їх замінюють, за харчування дітей складав 60 % від фактичної вартості харчування.

Постачання продуктів харчування та продовольчої сировини у дошкільний заклад забезпечує ТОВ «Каштан-Плюс», ТОВ «Ходак», ПрАТ « Юрія».

Продукти харчування надходять до дошкільного закладу у централізованому порядку, сертифіковані та мають сертифікати якості. Як правило, завозяться на паспортизованому автотранспорті.

Кожної п’ятниці дошкільний заклад подає заявки на продукти харчування на наступний тиждень. В разі збільшення кількості дітей у дошкільному закладі завжди проводиться корекція заявки.

У дошкільному закладі наявні законодавчі, нормативно-правові акти з питань організації харчування дітей, щороку у вересні видаються накази «Про організацію харчування дітей», призначаються відповідальні особи за організацію харчування, створюється комісію з перевірки закладки продуктів, затверджується графік видачі їжі в групи. Вся облікова документація з організації харчування ведеться згідно з вимогами чинного законодавства.

Відповідно до п.1.22 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медичним працівником.

Як показала перевірка журналів бракеражу готової продукції в дошкільному закладі зняття проби готової продукції проводиться щоденно під особисті підписи медичних сестер.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004. № 1581 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» в дошкільному закладі наявні матеріали щодо контролю за виконанням норм харчування дітей.

Щомісячно завідувачем закладу здійснюється аналіз виконання натуральних норм харчування дітей. Результати аналізу та питання харчування заслуховуються на засіданнях педагогічної ради, Ради закладу, батьківських зборах.

За 12 місяців 2020р. року показник виконання натуральних норм харчування у дошкільному навчальному закладу склав 63,2%.

На виконання вимог Постанови КМУ від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» в літній оздоровчий період вартість харчування дітей збільшувалася на 10 %.

В той же час харчування дітей в дошкільному закладі поєднується з правильним харчуванням дитини вдома. З батьками ведеться постійна робота щодо організації харчування дітей в домашніх умовах та раціонального поєднання харчування дитини в садочку і дома.

Скарг та нарікань з боку батьків немає, зауваження від Держпродспоживслужби в м. Черкаси відсутні.

Однак, у зв’язку з невідповідністю грошових та натуральних норм, передбачених для харчування дітей у дошкільному навчальному закладі неможливо організувати раціональне та повноцінне харчування дітей.

Забезпечення 100% виконання натуральних норм харчування у дошкільному закладі можливе лише при збільшені бюджетного фінансування та залученні позабюджетних коштів відповідно до чинного законодавства.

Важливою складовою системи забезпечення якості та безпечності харчування дітей є стан харчоблоку. Матеріально-технічний стан харчоблоку дошкільного закладу задовільний. Технологічне та холодильне обладнання в робочому стані. Системи водопостачання та каналізації функціонують задовільно.

Проте технологічне обладнання, особливо електричні плити та меблі харчоблоку закладу, потребують поновлення.

Усі працівники харчоблоку мають відповідну освіту, стаж роботи, проходять медогляд, щоденно засвідчують стан свого здоров’я. Медичні огляди, проходили вчасно.

Серед працівників харчоблоку проведено навчання щодо дотримання правил безпечної експлуатації технологічного обладнання та санітарно-гігієнічних норм виробничого процесу. Всі працівники харчоблоку пройшли навчання з питань охорони праці та електробезпеки, отримали І групу допуску.

На недостатньому рівні залишається стан батьківської плати за харчування дітей. В поточному році спостерігалась дебіторська заборгованість по батьківській платі.

Проаналізувавши роботу дошкільного навчального закладу щодо організації харчування дітей можна зробити висновок, що рівень організації роботи за 2020 – 2021 н.р. року в основному відповідає нормативним вимогам.

У дошкільному навчальному закладі створені належні умови для здійснення медичного обслуговування дітей відповідно до вимог Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі , затвердженого постановою КМУ від 14.06.2002 № 826.

Медичний кабінет відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, створені належні умови для роботи медичного персоналу. Медичне обслуговування здійснюється сестрою медичною старшою Трубенко Т.П.

Медичними працівниками закладу протягом року постійно проводився моніторинг стану здоров я дітей: 1 раз на місяць огляди дітей стосовно виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри.

Медичний персонал бере участь у плануванні та проведенні обов’язкових медичних оглядів дітей –випускників.

Проводився аналіз стану здоров я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, розроблено план оздоровлення, розроблені загартовуючі заходи на всі вікові групи. Планомірно проводяться антропометричні виміри і оцінка фізичного розвитку дітей.

Вихователем-методистом , старшою медичною сестрою здійснюється контроль за проведенням всіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі, результати якого нотуються у журналі « Медико - педагогічного контролю фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку».

Результати обстежень, оцінка стану здоров’я дітей, перенесені захворювання, щеплення, призначення фіксуються в історіях розвитку дітей. Ведеться журнал реєстраційного обліку диспансерних дітей.

Медичні огляди дітей спеціалістами проводяться щорічно.

За підсумками аналізу діяльності дошкільного навчального закладу його роботу у 2020р. можна вважати оптимальною. Проте є проблеми, яким необхідна увага та вирішення.

Подальшої роботи педагогічного колективу закладу є організація освітнього цілісного процесу взаємодії дорослих і дітей, який розвивається в часі та в рамках певної системи, носить особистісно-орієнтований характер, спрямований на досягнення соціально-значущих результатів — набуттю життєвої компетентності, розвитку базових якостей особистості в різних видах діяльності. Здійснюватися під час спільної діяльності дитини і дорослого, адекватної можливостям дітей раннього та дошкільного віку. Педагоги мають володіти знаннями про вікові та психологічні особливості дітей, їх індивідуальні можливості та потреби; гнучко та варіативно застосовувати форми та види організації освітнього процесу.

У 2021 - 2025 роках особливу увагу слід звернути на педагогіку партнерства. Вона передбачає вміння забезпечити плідну співпрацю з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й поваги. Майстерність досягти балансу прав, обов’язків і відповідальності у трикутнику «дитина-педагог-батьки», де батьки – повноправні учасники освітнього процесу.

Партнерська взаємодія є потребою часу, особливо нині, коли зрештою прийшло усвідомлення, що поодинці складно досягти вагомих результатів. Вона дає змогу досягти позитивних результатів завдяки тісній співпраці учасників освітнього процесу, інших закладів освіти, установ, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, громадських організацій тощо. Важливо, що при цьому всі сторони партнерства усвідомлюють відповідальність за результати співпраці.

3. Мета, завдання розвитку закладу дошкільної освіти №37 «Ракета»

Виходячи з аналізу діяльності закладу дошкільної освіти « Ракета», ми визначили мету розвитку закладу дошкільної освіти:

· забезпечити якісне управління навчально-виховним процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;

· створити умови для формування здоров’язбережувального середовища в навчальному закладі;

· створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;

· здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;

· удосконалити зміст науково-методичної роботи;

· оптимізувати роботу з батьками та громадськістю;

· розвиток профільного спрямування закладу;

· створити оптимальні організаційно-педагогічні, санітарно-гігієнічні навчально-методичні і матеріально-технічні умови для сталого функціонування ЗДО.

Завдання:

1.Створити сучасний освітній простір у закладі, що забезпечить якісну освіту дітям та розвиток власної професійної компетентності педагогам.

2. Забезпечувати методичне навчання педагогів з метою осмислення змісту, завдань, організації освітнього процесу відповідно до STREAM-технологій. Організовувати оптимальне предметно-просторове розвивальне середовище щодо формування у дошкільників культури інженерного мислення.

3. Гнучко та варіотивно застосовувати форми та види організації освітнього процесу базуючись на партнерській взаємодії дорослого з дітьми через:

· Включеність вихователя у запропоновану діяльність нарівні з дітьми;

· Добровільне приєднання дошкільнят до діяльності ( без психічного і дисциплінарного примусу)

· Вільне спілкування і переміщення дітей під час діяльності;

· Залучення батьків до освітнього процесу;

· Гнучкість у завершені певної роботи дітьми (кожен працює в своєму темпі);

4. Вдосконалювати предметно-просторове середовище. Яке повинно бути змістовно насиченим, готовим до трансформації: багатофункціональним; варіативним; доступним; безпечним.

5.Поширювати вплив розумових ігор під час організації освітнього процесу.

6.Поповнювати матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти як в технічному оснащенні так і в практичному оформленні групових осередків.

7.Запроваджувати додаткові освітні послуги.

8.Брати активну участь в освітніх проектах, освітніх конференціях, семінарах та фестивалях.

9.Налагоджувати мережеву взаємодію з іншими навчальними закладами України.

10. Запобігати та реагувати на насилля, жорстоке поводження та експлуатацію дітей .

11. Організовувати роботу закладу дошкільної освіти з дотриманням вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

12. Забезпечувати збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку.

13. Здійснювати медичне обслуговування дітей.

4. Визначення стратегічних напрямків розвитку закладу

Щоб добитися успіху в будь-якій справі, необхідно мати стратегію, яка приведе до позитивної цілі. Загальна велика ціль завжди складається з окремих напрямів, які взаємопов’язані.

Тож визначимо стратегічні напрямки розвитку закладу на 2021-2025 через розробку проектів, які охоплюють дидактичну, ви­ховну, науково-методичну, матеріально-технічну системи закладу.

Проект «Педагог ХХІ століття» призначений сприяти підвищенню рівня фахової компетентності, стимулюванню творчої діяльності, інноваційної діяльності.

Проект «Родина» соціально спрямований на покращення якості взаємодії батьків і пе­дагогів для становлення дитини як особис­тості.

Проект «Предметно-просторове середовище» передба­чає поліпшення матеріально-технічної бази закладу для забезпечення умов якіс­ної навчально-виховної діяльності.

Проект «Країна здоров’я» передбачає створення сприятливих умови для покращення здоров'я дитини, її всебічного розвитку; підготовку до відповідального життя в родині та суспільстві

Проект «Сучасні аспекти формування мовленнєвої компетентності дошкільників»

Проект «До народних джерел» створений для вирішення просвітницько-культурних, благодійних, виховних, етнокультурних та інших проблем патріотичного виховання дітей, орієнтує на організацію найбільш значимої системи діяльності із вивчення історії та традицій свого садочку, села, малої та великої Батьківщини, по увічненню пам’яті загиблих захисників Батьківщини.

Проект «STREM –освіта, або стежинки у всесвіт»-організація оптимального предметно-просторового розвивального середовища щодо формування у дошкільників культури інженерного мислення

Назва заходу для виконання відповідно до завдання Термін виконання Зміст Виконавець Результати
1. Педагог ХХІ століття 2021-2022 Сприяти підвищенню рівня фахової компетентності, стимулюванню творчої діяльності, інноваційної діяльності. Завідувач Вихователь-методист Вихователі уміння вчитися протягом життя, уміння критично мислити, швидко адаптуватися до нових умов, реагувати на виклики, уміння працювати в команді та ефективно спілкуватися, уміння приймати думку іншого.
Проект «Родина» 2022-2023 н.р. Соціально спрямований на покращення якості взаємодії батьків і пе­дагогів для становлення дитини як особис­тості Завідувач Вихователь-методист Вихователі Батьки Вміння забезпечити плідну співпрацю з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри і поваги
Проект «Предмет-но-просторове середовище» 2023-2024 н.р. передба­чає поліпшення матеріально-технічної бази закладу для забезпечення умов якіс­ної навчально-виховної діяльності. Завідувач Вихователь-методист Вихователі Батьки поліпшення матеріально-технічної бази закладу для забезпечення умов якіс­ної навчально-виховної діяльності.
Проект «Країна здоров’я» 2023-2024 н.р. створення сприятливих умови для покращення здоров'я дитини, її всебічного розвитку; підготовку до відповідального життя в родині та суспільстві Завідувач Вихователь-методист Вихователі Медична служба закладу Інструктор з фізкультури Батьки Зниження захворюваності у дітей Зформованість відповідального ставлення дитини до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. Здоров’язберігаюча поведінка.
Проект «Сучасні аспекти формування мовленнєвої компетентності дошкільників» 2023-2024н.р. мовленнєвий розвиток дитини, зокрема мовленнєва компетентність - один з важливих чинників становлення особистості в дошкільному дитинстві. Ступінь розвитку цієї сфери визначає рівень сформованості соціальних і пізнавальних досягнень дитини - потреб і інтересів, знань, умінь та навичок, а також інших психічних якостей, що є основою особистісної культури. Завідувач Вихователь-методист Вихователі Медична служба закладу Інструктор з фізкульту-ри Батьки

Сформованість у дітей певних мовленнєвих навичок та вмінь (правильної звуковимови, доречного добору або сполучення слів та інших мовних і позамовних засобів, використання слів у відповідній граматичні формі тощо), які забезпечують функціонування процесу мовлення відповідно до мовних норм.

Проект «До народних джерел» 2024-2025н.р. створений для вирішення просвітницько-культурних, благодійних, виховних, етнокультурних та інших проблем патріотичного виховання дітей, орієнтує на організацію найбільш значимої системи діяльності із вивчення історії та традицій свого садочку, села, малої та великої Батьківщини, по увічненню пам’яті загиблих захисників Батьківщини Завідувач Вихователь-методист Вихователі Спеціалісти закладу Батьки
Проект «STREM –освіта, або стежинки у всесвіт» 2023-2025 організація оптимального предметно-просторового розвивального середовища щодо формування у дошкільників культури інженерного мислення Завідувач Вихователь-методист Вихователі Спеціалісти закладу Батьки Зформованість у дошкільників культури інженерного мислення
3. Організаційно-педагогічна та методична робота закладу.
Перспективний план проведення семінарів –практикумів, тренінгів, методичних квестів, круглих столів з педагогічними кадрами на 2021-2025 роки.
№ п/п Тема 2021 2022 2023 2024 2025
1. Імідж сучасного педагога +
2. Взаємодія педагогів та батьків з формування в дитини мовленнєвої компетентності» +
3. Розвиваємо навички спілкування +
4. Забезпечення благополучного мікроклімату дитини в сім’ї та відповідальність батьків. +
5. «Під прицілом мікроскопа освітня лінія Базового компонента дошкільної освіти « Дитина в соціумі» +
6. LEGO – конструювання для дошкільників, як компонент STREM –освіти в контексті формули Нової української школи» +
7. « Казка вчить, як на світі жити, або формування соціальної компетентності дитини засобами казки» +
8. Формування особистості дошкільника засобами казки» +
9. Лабораторія педагогічних знань « Генерування нових ідей ( за пілсумками використання інноваційних технологій)» +
10. Впровадження української етнопедагогіки в освітньо-виховний процес дошкільного закладу +
11. Формування патріотичних почуттів та національної свідомості дошкільників засобами музейної педагогіки» +
12. Форми і методи роботи з збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей передшкільного віку» +
13. Використання нетрадиційних форм роботи ( Казко-, піско- терапії ) під час адаптаційного періоду до умов ЗДО +
14. Предметно-просторове середовище у закладі дошкільної освіти + +
15. Запобігання і реагування на насилля, жорстоке поводження і експлуатацію дітей – ключовий принцип організації освітнього процесу в ЗДО + +
16. Гнучкість та варіативність застосування форм та видів організації освітнього процесу в ЗДО +
Перелік питань для розгляду на засіданнях педагогічної ради на 2021-2025 роки
№ п/п Тема 2021 2022 2023 2024 2025
1. Організаційні особливості, умови, методичні рекомендації щодо впровадження парціальної програми «Вчимося жити разом» в навчально-виховний процес +
2. Сучасні аспекти формування мовленнєвої компетентності дошкільників +
3. Шляхи реалізації ідей STREM – технологій в освітньому просторі закладу дошкільної освіти + +
4. Педагогіка розуміння в системі міжособистісних взаємин дорослих і дітей +
5. Впровадження української етнопедагогіки в освітньо-виховний процес закладу дошкільної освіти +
6. Освітній процес у закладі дошкільної освіти, як педагогічна динамічна система +
7. Запобігання і реагування на насилля, жорстоке поводження і експлуатацію дітей – ключовий принцип організації освітнього процесу в ЗДО +
8. Безпечна взаємодія дітей і дорослих в освітньому процесі ЗДО, протидія булінгу +
9. Векторність й адресна спрямованість науково-методичного супроводу професійного розвитку педагога – в основі змін методичної служби +

Перспективний план тематичних перевірок на 2021-2025 рр.

№ п/п Тема контролю Вікова група 2021 2022 2023 2024 2025
1. Стан сформованості зв’язного мовлення у старших дошкільників 6-й р.ж. +
2. Виховання у дошкільників сучасних рис національного характеру на матеріалах народознавчих осередків Групи перед-шкільного +
3. Оформлення та зміст STREM –лабораторії, що забезпечує організацію пошуково-експериментальної діяльності з дошкільниками з вимогами STREM-освіти Групи перед-шкільного +
4. Стан роботи закладу дошкільної освіти з театралізованої діяльності, що сприяє виробленню соціальної компетентності дошкільників Групи перед-шкільного +
5. Рівень сформованості здоров’язберігаючої поведінки у дітей 6-й р.ж. +
6. Стан роботи з народознавства та патріотичного виховання у закладі дошкільної освіти Всі вікові групи +
7. Вплив предметно-просторового середовища на розвиток дітей раннього віку 3-й р.ж. +
8. Організація освітнього процесу з дітьми з формування у дітей первинної компетенції ресурсозбереження 5-й р.ж. +
9. Робота з родинами вихованців щодо профілактики насилля та жорстокого поводження з дітьми в сім’ї Всі вікові групи +
10. Розвиток чуттєвої сфери дошкільників засобами гри 4-й р.ж. +

Перспективний план комплексних перевірок на 2021-2025 роки

№ п/п Тема контролю Вікова група 2021 2022 2023 2024 2025
1. Організація освітнього простору в групах дітей 4-го року життя 6-й р.ж. +
2. Організація освітнього процесу з дітьми та предметно-просторового середовища в групах раннього віку 4-й р.ж. +
3. Організація освітнього процесу з дітьми та предметно-просторового середовища в групах старшого віку 6-й р.ж. +
4. Організація освітнього процесу з дітьми та предметно-просторового середовища 3-й р.ж. +
5. Організація освітнього процесу з дітьми та предметно-просторового середовища в групах раннього віку 3-й р.ж. +6.Підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.
Освітній рівень вихователів Кваліфікаційні категорії С т а ж педагогічної роботи
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Вища дошкільна Вища педагогічна Базова вища Неповна вища Вища категорія 1 категорія ІІ категорія спеціаліст Звання «вихователь-методист» До 5 років До 10 років До 15 років До 25 років Більше 25 років
5 5 2 4 0 4 2 10 1 5 3 0 2 6
Освітній рівень педагогічних працівників:
№ п/п П.І.П. (І.П. повністю) Посада Освіта Пед. стаж Кате- горія Рік атеста- ції Рік проходження курсів
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Михайленко Лідія Володимирівна Завідувач вища 39 р. - 2019 р. 2017 р.
2 Теплова Тетяна Миколаївна Вихователь - методист вища 30 р. Вища 2016 р. 2019 р.
3 Хоменко Дарина Олександрівна Практичн. психолог вища 13 р. Вища 2020 р. 2019р.
4 Насальська Надія Валеріївна Музичний керівник вища 8 р. ІІ- а 2016 р. 2019р.
5 Галушка Анна Володимирівна Музичний керівник вища 7 р. ІІ- а 2020 р. 2015 р.
Освіта Атестація Стаж роботи
Вища спеціальна – 11 Вища педагогічна – 15 Середня спеціальна – 4 Базова вища – 3 Вища категорія - 2 І категорія - 5 ІІ категорія - 3 Спеціаліст – 12 Від 1 до 5 – 5 Від 5 до 10 - 5 Від 10 до 15 - 1 Від 15 і більше - 10

Аналіз освітнього і кваліфікаційного рівня педагогічних працівників показав, що у закладі працює 5 молодих спеціалістів, які щойно розпочали свою педагогічну діяльність і потребують всебічної допомоги з боку методичної служби закладу.Молоді спеціалісти в своїй більшості працюють не за фахом, мають педагогічну освіту. Тому у закладі , з метою підвищення професійної компетентності та фахового рівня молодих спеціалістів, функціонує школа молодого вихователя.

Перспективний план
курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників
дошкільного навчального закладу
( ясла-садок) № 37 „Ракета”
Черкаської міської ради
№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада Останній рік курсової перепідгот. Останній рік атестації Перспектива
2021 2022 2023 2024 2025
1. Михайленко Лідія Володимирівна завідувач 2017 2019 К А
2. Теплова Тетяна Миколаївна вихователь-методист 2019 2016 А К
3. Хоменко Дар’я Олександрівна практичний психолог 2019 2020 К А
4. Галушка Анна Володимирівна музичний керівник Закінчила УНУ 2019 2020 К А
5. Насальська Надія Валеріївна музичний керівник 2019 2016 А К
6. Небесна Тетяна Петрівна вихователь 2019 2020 К А
7. Бондарева Олена Михайлівна вихователь 2019 2020 К А
8. Мельникова Олена Юріївна вихователь 2020 Не атестувалася А К
9. Ганжа Галина Василівна вихователь Закінчила УНУ 2018 Не атестувалася А К
10. Геращенко Юлія Володимирівна вихователь 2019 2020 К А
11. Заболотна Тетяна Віталіївна вихователь 2016 2017 К А
12. Каюк Людмила Олександрівна вихователь 2017 2018 К А
13. Кузьменко Каріна Олександрівна вихователь 2020 2020 КА
14. Карпенко Ірина Володимирів вихователь Закінчила УНУ2017 2018 К А
15. Кулішенко Галина Йосипівна вихователь 2018 2019 К А
16. Митянська Валентина Володимирівна вихователь 2020 2020 КА
17. Потапенко Віра Андріївна вихователь 2018 2019 К А
18. Фрунт Марина Сергіївна вихователь Закінчила УНУ2020 Не атестувалася К А
19. Шемігон Ілона Миколаївна вихователь 2018 2019 К А
20. Чернятевич Любов Віталіївна вихователь 2019 2019 КА
21. Цапля Влада Миколаївна інструктор з фізкультури Закінчила коледж 2020 навчається УНУ Не атестувалася А
8. Кадрове забезпечення.

Педагоги:

Назва посади 2021 2022 2023 2024 2025
Вихователі
Потреба - - - - -
Скорочення
Заочне навчання
Перекваліфікація
Музкерівники - -
Потреба
Скорочення
Заочне навчання
Перекваліфікація
Інструктор з фізкультури - - - - -
Практичний психолог - - - - -
Вихователь-методист - - - - -
Протягом 2021-2025 років плануємо створити умови для підвищення професійної компетентності педагогів:

1. Високий рівень мотивації до власної професійної компетентності педагогів.

2. Високий рівень самоосвіти педагогів з використанням Інтернет ресурсу.

3. Участь педагогів у міських методичних заходах; вебінарах, фестивалях педагогічних інновацій тощо.

4. Підвищення рівня компетенції педагогів з метою набуття уміння вчитися протягом життя, критично мислити, швидко адаптуватися до нових умов, реагувати на виклики, працювати в команді та ефективно спілкуватися, приймати думку іншого.

5. Роботу методичної служби закладу будувати на основі векторності й адресної спрямованості науково-методичного супроводу професійного супроводу педагогів. Такий супровід будувати залежно від індивідуальних запитів, потреб, мотивації педагогів. Їх професійних можливостей, наявного досвіду.

9. Робота педагогічного колективу над методичною проблемою у 2021-2025 році.

Проблемне питання « Особистісний розвиток педагога засобами Інтернет-технологій»

Мета: Підвищити ІКТ-компетентність педагогів. Методична підтримка і професійне зростання педагогів за рахунок широкого використання засобів Інтернету.

· Проведення анкетування з метою визначення рівня сформованості ІКТ-компетентності педагогів.

· Сприяння опануванню педагогами сучасними інформаційно- комунікаційними технологіями.

· Виявлення та підтримка творчих педагогічних ідей та знахідок.

· Підтримання ініціативи педагогів у розробці та впровадженні мультимедійних програмних засобів навчання дітей передшкільного віку.

· Участь у різноманітних форумах, блогах, освітніх порталах.

10. План дій щодо покращення матеріально-технічної бази закладу

Назва заходу 2021 2022 2023 2024 2025
Капітальний ремонт даху +
Капітальний ремонт вікон/ дверей + + За потребою
Ремонт вентиляційної системи + + + +
Профілактичні роботи в тепловому вузлу + + + + +
Капітальний ремонт зовнішньої системи опалення Немає потреби Немає потреби Немає потреби Немає потреби Немає потреби
Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення + + +
Капітальний ремонт внутрішніх каналізаційних мереж + + + + +
Капітальний ремонт харчоблоку +
Капітальний ремонт пральні + +
Капітальний ремонт туалетів + + + + +
Косметичні ремонти групових осередків + + + + +
Перехідні коридори + + + +
Асфальтування території закладу + + +
Заміна обладнання на ігрових майданчиках +
Заміна обладнання на спортивному майданчику +
Утеплення фасаду + + + + +
Фарбування паркану +
Встановлення витяжки на харчоблоці + +
Встановлення протипожежної сигналізації + +
11.Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення протягом 2021-2025 років.
Назва заходу 2021 2022 2023 2024 2025
Придбання орг. техніки (комп’ютери, принтери, проектор, екран) + + + + +
Підключення до інтернету підключено
Створення сайту ЗДО створено
Поповнення предметно-просторового середовища + + + + +
Поповнення дитячими меблями + + + + +
Придбання іграшок та ігрових посібників + + + + +
Придбання навчально-методичних посібників + + + + +
Оновлення фізкультурного обладнання + + + + +
Придбання холодильного обладнання, електросковороди, овочерізки на харчоблок + + +
Придбання пральної машини (промислової) + +
Придбання утюгів (промислових) + +
Поновлення м’якого інвентаря + + + + +
Поповнення посуду + + + + +
Доукомплектування протипожежного щита та засобів протипожежної безпеки + + + + +
12.Принципи роботи за стратегією, умови реалізації, контроль та оцінка результатів вибраної стратегії

Принципи роботи :

– нормативності (у роботі керуватися основними законодавчими та нормативними документами);

– динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);

– комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільним закладом);

– колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності закладу;

– рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі).

Умови реалізації:

– Запровадження нових педагогічних та управлінських технологій.

– Система постійного відстеження якості надання освітніх послуг.

– Організаційне та функціональне оновлення діяльності методичної служби

Очікувані результати:

– Створення соціально сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти;

– Сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

– Сформованість морально-духовнихцінностей дитини,ціннісне ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;

– Раціональне використання педагогами освітніх інновацій, ідей передового педагогічного досвіду; втілення власних педагогічних технологій, що сприятиме підвищенню якості освітнього процесу;

– Створення сприятливих умови для підвищення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогічних кадрів;

– Покращення матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

– Активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу.

13.Впровадження, контроль та оцінка результатів вибраної стратегії

1.Впровадження.

1.1. Формування завдань методичною службою для втілення кожного проекту.

1.2. Складання програми виконання стратегії розвитку.

1.3. Вивчення та впровадження інноваційної діяльності роботи з дітьми.

1.4. Обговорення з батьківською громадськістю питання вдосконалення та покращення матеріально-технічної бази закладу та основних засад стратегії розвитку.

1.5. Проведення з педагогічними кадрами семінарів –практикумів, тренінгів, методичних квестів, круглих столів.

1.6. Проведення альтернативної професійної оцінки діяльності закладу в 2025р.

1.7. Презентація освітніх проектів під час проведення батьківських зборів, Ради закладу, педагогічної ради.

1.8. Обговорення варіантів участі закладу дошкільної освіти в освітніх проектах міста та підготовка конкурсних проектів.

2.Контроль та оцінка результатів вибраної стратегії.

2.1. Створення психологічною службою тестів для оцінки розвитку та функціонування закладу.

2.2. Проведення засідань педагогічної ради з питань виконання визначених завдань.

2.3. Проведення моніторингу щодо результатів впровадження освітніх проектів в роботу з дітьми.

2.4. Проведення моніторингу участі закладу освітніх проектах та програмах міста.

2.5. Проведення альтернативної професійної оцінки результатів діяльності закладу в 2025 р.

14.Висновок

Стратегія передбачає створення у закладі дошкільної освіти умов, при яких дитина зможе реалізувати все найкраще, що закладено в ній природою, і разом з тим зрозуміє, що і вона відповідає за свій талант. Проекти в різних напрямах діяльності об’єднанні метою формування ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 251

Коментарi